Drets sobre les seves dades personals

Té dret al fet que el Responsable li comuniqui si s'estan tractant o no les seves dades personals, i en cas que es confirmi el tractament, possibilitarà el seu accés facilitant-li la següent informació:

 • Les finalitats del tractament.
 • Les categories de dades que es tracti.
 • El termini o criteris de conservació.

Dret de rectificació de les dades

Tindrà dret al fet que el Responsable rectifiqui les seves dades quan resultin inexactes o incomplets mitjançant una declaració rectificativa addicional.

Dret de Supressió de les dades

L'interessat tindrà dret al fet que el Responsable suprimeixi les seves dades, quan:

 • El tractament sigui il·lícit.
 • L'interessat hagi retirat el seu consentiment.
 • Ja no siguin necessaris en relació amb les finalitats pels quals van ser recollits o tractats.
 • L'interessat hagi exercit el dret d'oposició i no prevalguin altres motius legítims per al tractament.
 • Les dades hagin de suprimir-se per complir una obligació jurídica del Responsable.

L'interessat no tindrà dret al fet que el Responsable suprimeixi les seves dades quan el tractament sigui necessari:

 • Per exercir el dret a la llibertat d'expressió i informació.
 • Per complir una obligació jurídica del Responsable.
 • Per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
 • Per interès públic fonamentat en la legislació vigent per raons de salut pública o per a finalitats de recerca històrica, estadística o científica.

Dret de Portabilitat de les dades

Té dret al fet que el Responsable transmeti les seves dades a un altre Responsable del tractament o al mateix interessat, mitjançant un format estructurat d'ús habitual i lectura mecànica, quan el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats i es base en:

 • El consentiment de l'interessat per a finalitats específiques.
 • L'execució d'un contracte o precontracte amb l'interessat.

El dret a la portabilitat de dades no s'aplicarà quan:

 • Sigui tècnicament impossible la transmissió.
 • Pugui afectar negativament als drets i llibertats de tercers.
 • El tractament tingui una missió d'interès públic fonamentat en la legislació vigent.

Dret de Limitació del tractament

L'interessat tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades realitzat pel Responsable per motius relacionats amb la seva situació particular, quan el tractament es base en:

 • Màrqueting directe.
 • Elaboració de perfils.
 • Interès legítim del Responsable o tercers, sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats de l'interessat, especialment si és un nen.
 • Recerca històrica, estadística o científica, tret que el tractament sigui necessari per motius d'interès públic.

Encara que l'interessat s'oposi al tractament de les seves dades, el Responsable podrà seguir tractant-los sempre que l'interès legítim del Responsable imperi sobre els interessos o els drets i llibertats de l'interessat en un procediment judicial que ho justifiqui.

El Responsable haurà d'informar a l'interessat del dret a oposar-se al tractament de les seves dades de manera explícita, clara i separada de qualsevol altra informació, al moment de la primera comunicació.

Dret d'oposició

És el dret al fet que no es dugui a terme el tractament d'aquests o se cessi en el mateix quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, per la concurrència d'un motiu legítim i fundat, referit a la seva concreta situació personal, que ho justifiqui, i sempre que una Llei no disposi el contrari.

Dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils

L'interessat tindrà dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils la finalitat dels quals sigui adoptar decisions individuals basades en un tractament automatitzat de dades i destinades a avaluar, analitzar o predir els següents aspectes personals:

 • Rendiment professional.
 • Situació econòmica.
 • Salut.
 • Preferències o interessos personals.
 • Fiabilitat.
 • Comportament.
 • Ubicació o moviments de la persona.

Quan l'elaboració de perfils es base únicament en un tractament automatitzat:

 • L'interessat tindrà dret a estar informat si la decisió que pugui ser presa pugui produir-li efectes jurídics que li afectin significativament.
 • L'interessat tindrà dret a obtenir la intervenció humana per part del Responsable, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió, si el tractament ha estat autoritzat mitjançant:
  -El consentiment explícit de l'interessat.
  -Un contracte entre el Responsable i l'interessat.

No s'aplicarà al dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils quan la decisió que pugui ser presa a conseqüència de la mateixa estigui autoritzada mitjançant:

 • El consentiment explícit de l'interessat.
 • Un contracte entre el Responsable i l'interessat.
 • Un tractament fonamentat en la legislació vigent.